Virtual Power Plant w Berlinie: „Bezpieczeństwo energetyczne a wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

24-26 listopada w Berlinie odbędzie się międzynarodowy warsztat poświęcony tematyce bezpieczeństwa energetycznego w kontekście wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Prezes Virtual Power Plant Grzegorz Nowaczewski został poproszony przez organizatorów o dokonanie wprowadzenia do dyskusji w ramach sesji  „Co wzmocni konsumentów?”.

Według Komisji Europejskiej droga do dekarbonizacji sektora energetycznego przewiduje, że  w europejskim miksie energetycznym do 2030 roku wykorzystanie źródeł odnawialnych wyniesie 27% . Komisja opublikowała szereg dokumentów, w których kreśli swoje przewidywania na jesień 2016 w zakresie kluczowych decyzji. Ok. 30 osób z kilkunastu państw UE – zastanowi się, czy i jak propozycje w zakresie indywidualnych rozwiązań mogą złożyć się na spójny obraz.

„W grupie decydentów z ministerstw, parlamentu, firm energetycznych oraz uznanych naukowców i doradców chcemy przedyskutować, jak kształt krótkoterminowych rynków energetycznych przyczynia się do stworzenia bezpiecznych i efektywnych systemów operacyjnych, zapewniających synergię zintegrowanego europejskiego systemu energetycznego. Dlatego zgłębimy temat roli mechanizmów wynagradzania za wykorzystanie OZE jako dopełnienia do krótkoterminowych sygnałów cenowych i unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w celu osiągnięcia celów OZE. Analogicznie, chcemy porozmawiać o roli unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i innych polityk  w zakresie strategicznych decyzji dotyczących inwestycji w konwencjonalne technologie oraz w portfel rozwiązań zwiększających elastyczność” – czytamy w zapowiedzi warsztatów.

W ramach warsztatów odbędzie się 5 sesji tematycznych:

  • Prężenie muskułów: czy rynek energii jest przygotowany na nowe technologie?
  • Jaka polityka przyciągnie finansowanie przy niskich kosztach dla OZE?
  • Co trzeba zrobić, aby OZE wzmacniało bezpieczeństwo energetyczne?
  • Czy unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) zapewni drogę dla generacji ze źródeł kopalnianych oraz rozwiązań elastycznych?
  • Co wzmocni konsumentów?

Wprowadzenia do ostatniej sesji dokona Grzegorz Nowaczewski, prezes VPPlant. „Produkcja energii na poziomie lokalnym, cyfryzacja oraz magazyny energii o niewielkiej skali przekształcają konsumentów w prosumentów. Kto bardziej zaangażuje konsumentów: stare czy nowe firmy detaliczne, a może jeszcze ktoś inny? Jakiego rynku i jakich regulacji potrzebują: wzmocnionej konkurencji między firmami detalicznymi, umożliwienia dostępu do infrastruktury podmiotom trzecim (third-party access) czy pełnej neutralności? Czy może to być początek odblokowania elastyczności związanej z nowymi urządzeniami, reakcją konsumentów, sieciami wielnośnikowymi i potencjałem wykorzystania energii elektrycznej. Czy może jednak spowoduje niepewności i ograniczy integrację systemu? Co może być katalizatorem tego rozwoju?” – w ten sposób została zarysowana tematyka sesji poświęconej konsumentom energii.

Organizatorami warsztatów są: German Institute for Economic Research, Florence School of Regulation oraz Institute for Research in Technology Madrid we współpracy z Międzynarodową Agencją Energetyczną (IEA).