Nowy Przemysł: Jak zwiększy się wartość rynku nieruchomości w wyniku transformacji branży energetycznej?

W dniach 10-12 maja w Katowicach odbywa się IX Europejski Kongres Gospodarczy. W towarzyszącym wydarzeniu numerze magazynu gospodarczego Nowy Przemysł ukazał się tekst prezesa Virtual Power Plant „Jak zwiększy się wartość rynku nieruchomości w wyniku transformacji branży energetycznej?”.

Poniżej cały artykuł (do pobrania również w wersji PDF).

*   *   *

Nowy Przemysł, 2/2017Im lepiej potrafimy zaspokajać swoje podstawowe potrzeby życiowe, tym większą wagę przykładamy do zdrowego trybu życia oraz komfortu. Chcemy funkcjonować w zielonym otoczeniu w domu oraz w miejscu pracy. Często zapewnianie wysokiego komfortu staje w konflikcie z ekologią, gdyż jakość powietrza zależy od złożonych procesów zaprogramowanych w budynkowych systemach wentylacji. Rozwój cywilizacyjny zaskakuje nas co chwila również w innej dziedzinie. Już wkrótce setki tysięcy samochodów elektrycznych na europejskich drogach mogą wywrócić tradycyjne zasady dystrybucji energii elektrycznej, a wartość nieruchomości komercyjnych wyznaczą nowe kryteria takie jak liczba jednocześnie szybko­ładowanych samochodów elektrycznych lub zapewnienie komfortu najemcom przy minimalnym śladzie węglowym.

Nowa oferta koncernów energetycznych

Rośnie konkurencja wśród ofert dostawców ener­gii elektrycznej. Rodzi się pytanie, w jaki sposób tradycyjne koncerny energetyczne zdążą uzy­skać przewagę konkurencyjną w wyścigu o serca klientów wprowadzając na rynek nową ofertę pro­duktową? Taka oferta wyszłaby naprzeciw oczeki­waniom nieruchomości komercyjnych o ile uda­łoby się połączyć tradycyjne kontrakty na energię z premiowaniem jej racjonalnej konsumpcji, usłu­gami zarządzania samochodami elektrycznymi.

Z punktu widzenia zarządców nieruchomo­ści, koszty energii elektrycznej mają istotny udział w kosztach ponoszonych przez użytkow­ników nowoczesnych biurowców, jednak waż­niejsza jest ergonomia oraz skracanie absencji będącej wynikiem chorób.

Konsumujmy energię racjonalnie

Co kryje się pod pojęciem racjonalnego kon­sumowania energii elektrycznej? Ze względu na wzrost zapotrzebowania na energię w go­dzinach dobowych szczytów wykształciła się nowa miara racjonalnego gospodarowania zużyciem energii. Wyraża się ona w obniżaniu zużycia energii właśnie w godzinach szczyto­wego zapotrzebowania z przesunięciem kon­sumpcji na inne godziny.

Co ciekawe – wyjątkowo wysokie zapotrze­bowanie na energię w systemie energetycznym ujawnia się przez kilkadziesiąt godzin w ciągu roku, ale wymaga utrzymywania w gotowości około 10% wszystkich mocy wytwórczych europejskich elektrowni. Prąd wytwarzany przez takie elektrownie, używane rocznie 1% czasu, jest wielokrotnie droższy niż ten z elektrow­ni pracujących przez wiele miesięcy. Alterna­tywą do wytwarzania drogiej energii w elektrowniach funkcjonujących przez kilkadziesiąt godzin w roku mogą stać się tzw. elektrownie wirtualne.

oBEMS (office building energy management system)

Celem wirtualnych elektrowni (ang. Virtual Power Plant) jest przeciwdziałanie zjawisku nazywanemu blackout, czyli niekontrolowanym przerwom w dostawach prądu. Co cieka­we, dzięki mechanizmom wirtualnej elektrowni na tej samej infrastrukturze dystrybucyjnej energii możliwe będzie efektywne ładowanie większej liczby samochodów elektrycznych. Wirtualne elektrownie są platformą techniczną obniżającą ekspozycję na ryzyko wysokich cen na rynku hurtowym z perspektywy sprzedaw­ców energii, czyli tzw. spółek obrotu.

Najczęściej właściciele budynków płacą za energię spółkom obrotu według płaskich sta­wek cenowych, chociaż spółki obrotu kupu­ją energię na rynku hurtowym w cenie zróżni­cowanej dla każdej godziny doby. Cena kupo­wanej przez spółkę obrotu energii może być wielokrotnie wyższa niż cena oferowana od­biorcom energii. Przesuwając zużycie energii na godziny z niższą ceną uzyskamy oszczęd­ności dla spółki obrotu. Wystarczy racjonalnie sterować energochłonnymi procesami, cho­ciażby takimi jak wentylacja i chłodzenie w no­woczesnych budynkach, dopasowując zużycie do cen na rynku hurtowym pod warunkiem za­pewnienia komfortu odczuwalnego przez lu­dzi przebywających w tak optymalizowanych przestrzeniach.

Na podobnym pomyśle bazuje technolo­gia pod nazwą oBEMS opracowywana w firmie Virtual Power Plant. oBEMS jest dedykowa­nym dla biurowców rozszerzeniem technologii EnablerDSR. Po implementacji EnablerDSR in­frastruktura poddanych optymalizacji budyn­ków staje się składową wirtualnej elektrowni. W ten właśnie przykładowy sposób wartość nie­ruchomości komercyjnych może się zwiększać dzięki transformacji branży energetycznej.

Grzegorz Nowaczewski
Prezes Zarządu Virtual Power Plant

325092_620Tekst ukazał się
w nr 2/2017 magazyny gospodarczego
Nowy Przemysł. 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button